Godišnja skupština 2021. godine

Dana 30. januara 2021. godine održana je Redovna godišnja Skupština BIZ Helsingborg.

Zbog Covid-19 mjera koje su donijeli državni organi Švedske, a tiču se ograničenog broja prilikom okupljanja u lokalima, članovi BIZ Helsingborg bili su u mogućnosti samo da glasaju, tj. da se izjasne jesu li za ili protiv dostavljenog skupštinkog materijala.

Mesdžid je svim članovima, uz poštivanje državnih mjera pri okupljanjima, bio otvoren za glasanje od 12.30 do 16 sati.

Rezultati glasanja su sljedeći:

Usvojeni su svi skupštinski materijali (izvještaj o radu za 2020., ekonomski izvještaj za 2020., revizioni izvještaj za 2020., plan rada za 2021. godinu i prijedlozi kandidacione komisije za radne organe u 2021. godini)

Izabrani su sljedeći radni organi za 2021. godinu:

Izvršni odbor:
1. Muhedin Omić, predsjednik
2. Ahmet Džanić, potpredsjednik
3. Vasva Šiljković, blagajnik
4. Sabera Cvrk, ženski aktivizam
5. Edin Jahić, ekonom
6. Nezir-ef. Špiodić, imam i sekretar
7. Predstavnik omladine – bit će naknadno izabran od strane omladine
    Rezervni članovi (supleanti):
1. Meho Mehmedović
2. Armin Korač

Kandidaciona komisija:
1. Adnan Hasanović, predsjednik
2. Haris Suljanović, član
3. Nezir-ef. Špiodić, član

Reviziona komisija:
1. Muhamed Mešanović, predsjednik
2. Murat Begović, član
3. Dženan Čubro, član

Svim izabranim želimo puno upjeha u radu u narednoj godini, a svim našim članovima se zahvaljujemo na doprinosu u radu Džemata.

Helsingborg, 30. januar 2021. godine