Bosniakiska Islamiska Samfundet i Sverige

Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS) är ett islamiskt samfund i Sverige som består av bosniaker och andra muslimer som är organiserade i församlingar. Församlingen är en organisation som är registrerad i Sverige i enlighet med svensk lagstiftning och bestämmelser i samfundets stadgar.

I grunden är BIS en del av Islamiska Samfundet i Bosnien-Hercegovina som representerar troende bosniaker och andra muslimer i Bosnien-Hercegovina, Serbien, Kroatien, Slovenien och bosniska diasporan. Islamiska Samfundet i Bosnien är ett självständigt samfund som själva väljer sin högsta ledare (Reis-ul-ulema). Islamiska Samfun-det i Bosnien och BIS tillhör den sunnimuslimska inriktningen och den hanafitiska lagskolan.

År 2010 registrerades BIS som ett trossamfund i Sverige och året därpå beviljades BIS statlig upp-bördshjälp. I dag består BIS av 26 församlingar med ungefär 20 000 medlemmar i Sverige. Samfundet har 21 aktiva imamer som håller gudstjänster i våra församlingar. BIS har en styrelse som väljs vart fjärde år och en huvudman som är ansvarig för det religiösa i samfundet. Huvudkontoret finns i Trollhättan varav två sekreterare är anställda.

BIS är en icke-politisk organisation som vill bidra till en positiv samhällsutveckling, där fokus främst lig-ger på att främja jämställdhet. BIS vill alltså främja ett samhälle där individer och familjer med olika etniska bakgrunder och kulturer ska leva tillsammans i tolerans och respekt. Samfundets syfte är att hjälpa lokala församlingar att organisera religiösa aktiviteter för sina medlemmar.

BIS vill sprida kunskap om islam och muslimer för att motverka fördomar, diskriminering och exkludering och vill istället skapa bättre förutsättningar för inkludering och social hållbarhet i Sverige.

Utöver detta bidrar BIS till ett drog och alkoholfritt samhälle. Islam, men också vårt samfund, utesluter starkt allt som innefattar våld, radikalism, kränkande handlingar och överdrivenhet i form av religiös extremism. Idag har BIS ett bra samarbete med andra trossamfund, myndigheter och in-stitutioner i Sverige.

Tillsammans med nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) arbetar vi aktivt med frågor som rör integration, folkhälsa och nykterhet.

Myndiga muslimer som accepterar Bosniakiska Islamiska Samfundets stadgar, dess lokala församlingars stadgar och detta reglemente får vara medlemmar i BIS genom att underteckna medgivande och betala medlemsavgift genom skatt.

Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS) är ett islamiskt samfund i Sverige som består av bosniaker och andra muslimer som är organiserade i församlingar.

I dag består BIS av 26 församlingar med ungefär 20 000 medlemmar i Sverige. Samfundet har 21 aktiva imamer som håller gudstjänster i våra församlingar. BIS har en styrelse som väljs vart fjärde år och en huvudman som är ansvarig för det religiösa i samfundet.